Riktlinjer

   Yrkesetiska riktlinjer


Sveriges teckenspråkstolkars förening, STTF, är en ideell yrkesförening för teckenspråkstolkar och teckenspråks- och dövblindtolkar.


En teckenspråkstolk eller teckenspråks- och dövblindtolk har i en tolksituation till uppgift att på ett professionellt sätt möjliggöra kommunikation mellan människor.


I detta arbete uppstår situationer då det är nödvändigt att handla utifrån gemensamma yrkesetiska riktlinjer. Allt tolkarbete utgår från följande grundläggande värden: professionalitet, kvalitet, integritet, trygghet samt respekt för alla människors självbestämmanderätt och lika värde.


Dessa gemensamma yrkesetiska riktlinjer skall vägleda tolken så att denne kan upprätthålla ovannämnda värden. Riktlinjerna skall även medvetandegöra tolken om dennes maktposition gentemot tolkanvändarna.


Förutsättningen för att kunna främja en god yrkesetik inom tolkkåren är att kollegor diskuterar och reflekterar över de generella etiska problemställningar som arbetet medför. Det är nödvändigt att tillfälle ges för etiska diskussioner och professionell handledning bör anlitas vid behov.


 

   Riktlinjer


1. Tolken skall bemöta alla människor med respekt oavsett kommunikationsform, språk, funktionshinder, kön, social status, kulturell tillhörighet, religion, politisk åsikt, sexuell läggning och ålder.


2. Tolken har tystnadsplikt.


3. Tolken skall ansvara för att målspråkets innehåll överensstämmer med källspråkets. Vid uppdrag med fler än en tolk delas detta ansvar av tolkarna.


4. Tolken skall förmedla tolkanvändarens karaktär och känslouttryck.


5. Tolken skall vara opartisk samt ha en oberoende ställning gentemot tolkanvändarna.


6. Tolken skall utifrån sin professionalitet och sociala kompetens verka för ett tryggt förhållningssätt gentemot tolkanvändarna.


7. Tolken bör avstå från eller avbryta uppdraget om:

– uppdraget upplevs som integritetskränkande eller otryggt för tolken.

– uppdraget överstiger den egna språkliga kompetensen.

– uppdraget kan resultera i jäv.


8. Tolken skall i tolksituationen samarbeta med alla berörda parter.


9. Tolken skall anpassa framtoning och klädsel efter uppdragets art.


10. Tolken skall hålla sig uppdaterad inom sina verksamhetsområden.


"Yrkesetiska riktlinjer" och "Kammarkollegiets God tolksed"

   Kammarkollegiets

   God tolksed


Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 2017

KAMFS 2016:4 (reviderad mars 2019)


Tolkens verksamhet och god tolksed


17 § En auktoriserad tolk ska, innan denna åtar sig eller fullföljer ett uppdrag, noggrant överväga om denna är lämplig att utföra uppdraget. Tolken ska avsäga sig uppdraget om denna inte är kompetent att utföra det på ett tillfredsställande sätt eller om denna av annan anledning är olämplig för uppdraget.

 

18 § En auktoriserad tolk ska uppträda yrkesmässigt och affärsmässigt korrekt i alla sina yrkeskontakter.


19 § Under tolkningen ska en auktoriserad tolk återge all information så exakt som möjligt.


20 § När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte ge uttryck för sina åsikter och värderingar eller på annat sätt låta dem påverka tolkningen.


21 § När en auktoriserad tolk utför ett tolkuppdrag får denna inte företräda den ena parten inför den andra. Denna får under tolkningen inte utföra någon annan uppgift än att tolka.


22 § En auktoriserad tolk får inte marknadsföra sina tjänster eller använda sin yrkestitel på ett vilseledande sätt. Vid utförande av tolkuppdrag får en auktoriserad tolk endast uppge sin yrkestitel när tolken är auktoriserad i det språk och i den kompetens som tolkuppdraget avser. Vid utförande av skriftliga översättningar får en auktoriserad tolk inte ange sin yrkestitel i samband med översättningsuppdraget.


23 § En auktoriserad tolk får inte utnyttja information som denna fått i samband med ett tolkuppdrag till fördel för sig själv eller någon annan, om informationen inte är allmänt tillgänglig. Sådan information får inte heller användas för att skada någon annan.


Nationellt tolkregister ger en översikt av kvalificerade tolkar i Sverige. Här kan du söka efter en auktoriserad

tolk eller en utbildad tolk. Länk till Kammarkollegiet.