Välkommen

Välkommen

SweTolk AB

Teckenspråk- och dövblindtolk


Ett tolkföretag


Teckenspråkstolk och dövblindtolk

SweTolk AB är främst verksamt i Stockholm- och Kalmarregionen men utför även uppdrag i övriga Sverige samt utomlands.

Vi har bred kompetens och mångårig erfarenhet av såväl vardagstolkning som utbildningstolkning samt tolkning till företag, kommuner och socialtjänst.


I och med pandemin som spred sig under 2020 följer SweTolk AB Folkhälsomyndigheten och regionernas aktuella riktlinjer. Detta har öppna möjligheter att beställa distanstolkning. Vid tolkbeställning uppger ni vilken plattform som skall användas och tolken kopplar upp sig med ljud och bild och utför uppdraget enligt de tolketiska regler som följer tolkuppdraget.


Vårt arbetssätt är självklart anpassat till vem och var vi tolkar. Vi strävar efter att följa och möta våra tolkanvändares krav och behov. Vi arbetar i enlighet med "Yrkesetiska riktlinjer" samt följer Kammarkollegiets riktlinjer gällande "god tolksed" och finns med i Kammarkollegiets nationella tolkregister.


Stort Nätverk

Vi har ett stort nätverk av kollegor som gör att vi kan erbjuda uppdrag där två tolkar behövs. Vi har av Tolk- och översättarinstitutet godkänd utbildning i teckenspråkstolkning samt tolkning till personer med dövblindhet. Utöver det vidareutbildar vi oss kontinuerligt.


Alla tolkar som vi förmedlar har undertecknat  policydokument om tystnadsplikt och samtliga jobbar i enlighet med de Yrkesetiska riktlinjerna samt följer Kammarkollegiets riktlinjer gällande god tolksed.


Tolk på mötet Hur fungerar det?

Vid tolkningstillfället anländer tolken till platsen i god tid innan tolkningen skall börja. Därefter är det bara att börja verksamheten som vanligt. Under tiden tolkar tolken simultant allt som sägs i rummet – i enlighet med god tolksed.


Är du ovan med att använda tolk så lägg någon minut innan start på att be tolken förklara hur hon jobbar. På ett möte där andra inte är vana vid tolk kan tolkens närvaro till en början skapa nyfikenhet eller förvirring.


Därför kan det vara bra att berätta för övriga deltagare vad de behöver tänka på för att allt skall flyta på så bra som möjligt. Det är att man talar i vanligt samtalstempo och att tala till samtalsparten och inte tolken. Tala en i taget. Var även noga med överenskomna tider, tolken kan ha ett bokat uppdrag efter.